00 0

 

     มื่อ พ.ศ.2520 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือ กัมพูชาและลาวได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยสิ้นเชิงแล้วนั้น ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ใช้สองประเทศเป็นฐานปฏิบัติการในการคุกคาม ความมั่นคงของไทยอยู่ต่อไป ก่อให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา และ ไทย - ลาว อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า จึงได้ปรับบทบาทและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงชายแดนมากยิ่งขึ้น โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด (ศอร.บก.ทหารสูงสุด) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานกับเหล่าทัพและส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2521 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเรื่องการป้องกันชายแดน โดยให้กองทัพจัดกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพไทยมาจนถึงปัจจุบัน

005   006

008

     ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้จัดให้มีสำนักงานความมั่นคงชายแดน ด้านกัมพูชา ด้านลาว ด้านพม่า ด้านมาเลเซีย และสำนักงานเลขานุการโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับฝ่ายยุทธการ ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 - 2537 ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดโดยแยกสำนักงานความมั่นคงชายแดนทั้งสี่ด้าน และสำนักงานเลขานุการโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด และเปลี่ยนชื่อสำนักงานความมั่นคงชายแดนด้านกัมพูชา เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 101 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด,  สำนักงานความมั่นคงชายแดนด้านลาว เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 102 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด,  สำนักงานความมั่นคงชายแดนด้านพม่า เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 103 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด,  สำนักความมั่นคงชายแดนด้านมาเลเซีย เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 104 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด  และสำนักงานเลขานุการ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็น ศูนย์อำนวยร่วม 105 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด ตามลำดับ โดยมี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด

 009

     ห้วง พ.ศ.2526 - 2540 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผอ.นชท.) ทั้งสี่ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และ มาเลเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และร้องขอการสนับสนุนจากทุกส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการร่วม  ต่อมาในปี พ.ศ.2540 - 2543 ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดโดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจ ขึ้นตรง ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด อีก 3 หน่วย ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการร่วม 106 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด 007รับผิดชอบด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล,  ศูนย์อำนวยการร่วม 107 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด  รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมด้วย  และศูนย์อำนวยการร่วม 108 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด  ซึ่งรับผิดชอบด้านยาเสพติดในเรื่องการป้องกันการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ กองบัญชาการทหารสูงสุด

010     

     พ.ศ.2543 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด / กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ศอร.บก.ทหารสูงสุด / กอ.นชท.) ได้ย้ายที่ตั้งเป็นครั้งที่สามเข้าที่ตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน  อนึ่ง เมื่อ  30 สิงหาคม 2544 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสี่ประเทศ โดยยกเลิกคำสั่งที่ออกให้ในปี พ.ศ.2536-2540 รวม 4 ฉบับ  ให้เป็นฉบับเดียวกันและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น