สำนักผู้บังคับบัญชา

สน จก 2 คน 66

 

 Enterprise map

สน.จก.ชด.ทหาร       โทร.02-5831419
สน.สชด.ชด.ทหาร     โทร.02-5721995
สน.สพม.ชด.ทหาร    โทร.02-5721996