กองกิจการชายแดนไทย - กัมพูชา

ไทย กัมพูชา65

ภารกิจ

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับราชอาณาจักรกัมพูชา และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย - กัมพูชา 

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการชายแดนไทย - กัมพูชา แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนและการต่างประเทศ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ และงบประมาณ ในการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศกัมพูนชา รวมทั้งการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือผลการประชุม

แผนกปฏิบัติการ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมและรายงานข่าวสาร ข่าวกรอง และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตลอดจนประเมินค่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา