ปีงบประมาณย้อนหลัง

Mission banner64 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๗ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร ๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน ๑๖ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัด มด ปลวก หนู และแมลงสาบ ชั้น ๑ - ๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 (๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๙ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๑๐ รายการ (๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัด มด ปลวก หนู และแมลงสาบ ชั้น ๑ - ๕ (๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร ๓ บก.ทท.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ชด.ทหาร อาคาร ๓ บก.ทท.

Mission banner65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ (๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัด มด ปลวก หนู และแมลงสาบ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๑๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓ บก.ทท.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ (๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัด มด ปลวก หนู และแมลงสาบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ (๓)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน จำนวน ๔ รายการ