+รายงานผลการปฐมนิเทศ ชด.ทหาร 10-12 ต.ค.61 
+Ebook คู่มือแนวทางปฏิบัติราชการ ชด.ทหาร  :  <แบบ pdf>
ปี 2562
+แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
+แผนสื่อสารองค์กร ของ ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+การแจ้งผลการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบติราชการ วงรอบ 1-62
+ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
+คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัด ชด.ทหาร
+คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
+คำสั่ง ก.พ.ร. ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+นโยบาย จก.ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1-2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2-2562
+ผลการประชุมหารือเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
+คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ปี 2563
+ลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
+K map ชด.ทหาร
+เล่ม KM ชด.ทหาร ปี 2563
+แผน 4 ปี
+แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2563
+แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2564
+แผ่นพับ ชด.ทหาร 6 ส.ค.63
+กผค.ชด.ทหาร ที่ 0316.2 173 ลง 30 มี.ค.63 เรื่อง ส่งข้อมูลการจัดการความรู้ ชด.ทหาร ปี 2563
+คำสั่ง กผค.ฯ (เฉพาะ) ที่ 7-62 ลง 21 ต.ค.62 คำสั่งแบ่งมอบงาน กผค.ชด.ทหาร
+คำสั่ง ชด.ทหาร ที่ 52-63 ลง 8 เม.ย.63 พัฒนาความรู้ ชด.ทหาร
+คู่มือ กพร. ปี 2563
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2 ลง 266 เรื่อง ส่งตัวชี้วัดที่ 1.1 สปช.ทหาร
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-199 ลง 28 เม.ย.63 เรื่อง รายงานควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-244 ลง 18 มิ.ย.63 ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-281 ลง 10 ก.ค.63 ตัวชี้วัดที่ 1.1
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-459 ลง 16 ต.ค.62 ส่งแผนปี 2563
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-483 ลง 30 ส.ค.62 เรื่อง ตรวจสอบคณะกรรมการตามมติ
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-546 ลง 3 ต.ค.62 นโยบาย จก.ชด.ทหาร ปี 2563
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-549 ลง 9 ต.ค.62 คำสั่งคณะทำงานบริหารข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 62
+หนังสือ กผค.ชด.ทหาร ที่ กห 0316.2-675 ลง 6 ธ.ค.63 คำสั่ง กพร.ชด.ทหาร ประจำปี 2563
ปี 2564
+คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงาน ก.พ.ร.ชด.ทหาร
+คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการ
+คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความรู้ ชด.
+คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
+แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2564
+แผนการสื่อสารองค์กรของ ชด.ทหาร ประจำปี
+การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
+รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน
+การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
+รายงานความพร้อมของ ชด.ทหาร ตามตัวชี้วัด
1177430741
แผน 4 ปี
1177430741
แผนปฏิบัติราชการ
1177430741
EA
1177430741
Knowledge Management
1177430741
Mission banner ODA4

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
O15 การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ปี 62
O15 การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ปี 62
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
O17 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 62
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 62
O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61
O21 คู่มือการปฏิบัติงาน
O22 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O34 การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 62
O34 กำหนดจัดพิธีรดน้ำและขอพร ผบ.ทสส.เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 62
O34 โครงการจัดงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองทัพไทยสุขสันต์ วันสงกรานต์ ปี 62
O35 แผนป้องกันการทุจริตของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ 62
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O39 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
O40 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
O41 มาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
O42 คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ชด.ทหาร
O43 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
O44 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกำลังพล

1177430741

Add comment


Security code
Refresh