กองพัฒนาและประสานงานยุทธศาสตร์ชายแดน

 กพช วงรี65a

ภารกิจ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการชาย แดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร