กองเลขานุการ
กองเลขา วงรี64A

ภารกิจ :มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและพิธีการทั้งปวง

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองเลขานุการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกพิธีการและการประชุม : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รับรอง อำนวยความสะดวกในงานพิธีการต่าง ๆ การจัดการประชุม รวมทั้งการจัดทำร่างคำกล่าวของผู้บังคับบัญชา

แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวม เผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ