กรมกิจการชายแดนทหาร แบ่งส่วนราชการ ดังนี้

1. ส่วนบังคับบัญชา - มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

2. กองกลาง - มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย

3. กองแผนและโครงการ - มีหน้าที่พิจารณาเสนอเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการประจำปีของหน่วย การตรวจสอบ ประเมินผล แผนงานและโครงการในด้านงบประมาณ

4. กองเลขานุการ - มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ การให้การรับรองการจัดการประชุม และพิธีการทั้งปวง

5. สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง - มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบ พื้นที่ชายแดน การปฏิบัติการจิตวิทยา การช่วยเหลือราษฏรไทย การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศ เพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ เสริมความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

6. สำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน - มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามกลไกความร่วมมือชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน