23 พ.ค 65 การประชุม กอ.นชท. วาระพิเศษ ณ บก.ทท.
23 พ.ค 65 การประชุม กอ.นชท. วาระพิเศษ ณ บก.ทท.
11-12 พ.ค 65 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับ MOU ไทย-กัมพูชา ณ จ.ประจวบศีรีขันต์
11-12 พ.ค 65 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับ MOU ไทย-กัมพูชา ณ จ.ประจวบศีรีขันต์