GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

  ลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2551 แล้วมีผลทำให้กรมกิจการชายแดนทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้องปรับสภาพหน่วยเป็นกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

ผังการจัด

org1

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  กองบัญชาการกองทัพไทย

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

 

     1. พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดระบบป้องกันและการสื่อสาร เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทย ต่อประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนป้องกันประเทศ และระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

     2. อำนวยการ ประสานงาน และร่วมดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยที่ได้รับ ผลกระทบ จากการสู้รบตามแนวชายแดน หรือได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบ และกำลังจากภายนอกประเทศ ในการดำเนินงานตามนโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

     3. ดำเนินการในหน้าที่สำนักงานเลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน

     4. ดำเนินการในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

     5. ดำเนินการในหน้าที่สำนักงานเลขานุการให้กับคณะอนุกรรมการประสาน การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

     6. รวบรวมสถิติข้อมูล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย