ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี ๒๓ พ.ค.๖๑

  
เมื่อ พ.ศ.2546 กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีการปรับปรุงศูนย์อำนวยการร่วมใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยต่าง ๆ โดยยุบรวมศูนย์อำนวยการร่วม 101 - 104 เป็นหน่วยเดียวกัน เรียกชื่อว่า "ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" (ศปพ.ศอร.ฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง 5 หน่วย ได้แก่ กองกลาง และ สำนักงานประสานชายแดนทั้ง 4 ด้าน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ดังนี้ 

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านกัมพูชา
(สน.ปชก.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านลาว
(สน.ปชล.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านพม่า
(สน.ปชพ.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านมาเลเซีย
(สน.ปชม.ศปพ.ศอร.ฯ)

logo2     รวมทั้งเพื่อให้ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้าที่หลักทางด้านนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความตกลงที่เกี่ยวข้อง และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทย  ต่อประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ปรับโอนสำนักงาน หรือหน่วยประสานงานชายแดนด้านต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ ศูนย์อำนวยการร่วม 101 - 104ให้เหล่าทัพไปดำเนินการแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546

นอกจากนั้น ได้มีการยุบเลิก ศอร.108 ศอร.ฯ โดยแปรสภาพเป็นส่วนประสานงานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองทัพไทย (สปง.ศตส.กองทัพไทย) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2546 หลังจากนั้นให้ยุบเลิก สปง.ศตส.กองทัพไทย และสำหรับงานในส่วนนี้ได้มีการแบ่งมอบให้ กรม สธร. ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยให้ยึดการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองทัพไทย และปรับเปลี่ยน ศอร.107 ศอร.ฯ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ  ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการร่วม (ศทช.ศอร.ฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นต้นไป และต่อมามีการปรับเปลี่ยน ศทช.ศอร.ฯ ให้เป็นหน่วยงานเอกชนในลักษณะขององค์กรมหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาออตตาวา ต่อไป

       และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผบ.ทหารสูงสุด / ผอ.นชท.) ได้มีคำสั่งจัดตั้ง กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนั้น ได้มีคำสั่งให้ ศปพ.ศอร.ฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (สลก.นชท.) ทั้งนี้ตั้งแต่ เมษายน 2546 เป็นต้นมา

 011 2