จก.ชด.ทหาร, ผอ.สพม.ชด.ทหาร และ ผอ.สชด.ชด.ทหาร เยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ กับ ออท.กพช./ไทย ณ สอท.กพช.ไทย 5 พ.ค. 62
ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา นำ มทภ.3 และ ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 พร้อมทั้งคณะกรรมการ RBC ทั้งสองฝ่ายเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. 28 มิ.ย.62
ศปย.ศอ.ปส.ทท. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามชายแดน ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒)
การประชุมหารือข้อราชการและ แลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่าง ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
GBC ไทย - ลาว จัดการประชุมหารือข้อราชการ และแข่งขันกีฬา เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ลาว
จัดการประชุม HLC ไทย - อินโนนิเซีย ณ กรุงจาร์กาตา อินโนนิเซีย ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ เม.ย.๖๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔
HLC ไทย - เมียนมา ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามชายแดน ไทย - ลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้าน ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑
การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕

  
เมื่อ พ.ศ.2546 กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีการปรับปรุงศูนย์อำนวยการร่วมใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยต่าง ๆ โดยยุบรวมศูนย์อำนวยการร่วม 101 - 104 เป็นหน่วยเดียวกัน เรียกชื่อว่า "ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" (ศปพ.ศอร.ฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง 5 หน่วย ได้แก่ กองกลาง และ สำนักงานประสานชายแดนทั้ง 4 ด้าน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ดังนี้ 

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านกัมพูชา
(สน.ปชก.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านลาว
(สน.ปชล.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านพม่า
(สน.ปชพ.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านมาเลเซีย
(สน.ปชม.ศปพ.ศอร.ฯ)

logo2     รวมทั้งเพื่อให้ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้าที่หลักทางด้านนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความตกลงที่เกี่ยวข้อง และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทย  ต่อประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ปรับโอนสำนักงาน หรือหน่วยประสานงานชายแดนด้านต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ ศูนย์อำนวยการร่วม 101 - 104ให้เหล่าทัพไปดำเนินการแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546

นอกจากนั้น ได้มีการยุบเลิก ศอร.108 ศอร.ฯ โดยแปรสภาพเป็นส่วนประสานงานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองทัพไทย (สปง.ศตส.กองทัพไทย) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2546 หลังจากนั้นให้ยุบเลิก สปง.ศตส.กองทัพไทย และสำหรับงานในส่วนนี้ได้มีการแบ่งมอบให้ กรม สธร. ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยให้ยึดการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองทัพไทย และปรับเปลี่ยน ศอร.107 ศอร.ฯ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ  ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการร่วม (ศทช.ศอร.ฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นต้นไป และต่อมามีการปรับเปลี่ยน ศทช.ศอร.ฯ ให้เป็นหน่วยงานเอกชนในลักษณะขององค์กรมหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาออตตาวา ต่อไป

       และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผบ.ทหารสูงสุด / ผอ.นชท.) ได้มีคำสั่งจัดตั้ง กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนั้น ได้มีคำสั่งให้ ศปพ.ศอร.ฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (สลก.นชท.) ทั้งนี้ตั้งแต่ เมษายน 2546 เป็นต้นมา

 011 2