17 ต.ค.62 เวลา 0830 จก.ชด.ทหาร นำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการกับ มทภ.2 ในการปฎิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือชายแดน และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ไทย -ลาว ไทย - กพช ณ บก.ทภ.2
17 ต.ค.62 เวลา 1100 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวบึง ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.7
16 ต.ค.62 จก.ชด.ทหาร เข้าพบและหารือข้อราชการกับ ปล.มท. เพื่อประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ณ มท.
15 ต.ค.62 เวลา 1400 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย และ คณะ ณ กระทรวงต่างประเทศ
15 ต.ค.62 เวลา 1030 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ จก.ผท.ทหารและคณะ ณ ผท.ทหาร
7 ต.ค.62 เวลา 0709 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ณ บก.ทท.และ ทำบุญ ณ วัดหลักสี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 13
จก.ชด.ทหาร และครอบครัวพร้อมด้วยกำลังพล รวม 12 คน ร่วมวิ่งการกุศล "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

  
เมื่อ พ.ศ.2546 กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีการปรับปรุงศูนย์อำนวยการร่วมใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยต่าง ๆ โดยยุบรวมศูนย์อำนวยการร่วม 101 - 104 เป็นหน่วยเดียวกัน เรียกชื่อว่า "ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" (ศปพ.ศอร.ฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง 5 หน่วย ได้แก่ กองกลาง และ สำนักงานประสานชายแดนทั้ง 4 ด้าน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ดังนี้ 

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านกัมพูชา
(สน.ปชก.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านลาว
(สน.ปชล.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านพม่า
(สน.ปชพ.ศปพ.ศอร.ฯ)

bullet1  ศอร.101

เปลี่ยนเป็น

สำนักงานประสานงานชายแดนด้านมาเลเซีย
(สน.ปชม.ศปพ.ศอร.ฯ)

logo2     รวมทั้งเพื่อให้ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้าที่หลักทางด้านนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความตกลงที่เกี่ยวข้อง และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทย  ต่อประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ปรับโอนสำนักงาน หรือหน่วยประสานงานชายแดนด้านต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ ศูนย์อำนวยการร่วม 101 - 104ให้เหล่าทัพไปดำเนินการแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546

นอกจากนั้น ได้มีการยุบเลิก ศอร.108 ศอร.ฯ โดยแปรสภาพเป็นส่วนประสานงานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองทัพไทย (สปง.ศตส.กองทัพไทย) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2546 หลังจากนั้นให้ยุบเลิก สปง.ศตส.กองทัพไทย และสำหรับงานในส่วนนี้ได้มีการแบ่งมอบให้ กรม สธร. ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยให้ยึดการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกองทัพไทย และปรับเปลี่ยน ศอร.107 ศอร.ฯ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ  ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการร่วม (ศทช.ศอร.ฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นต้นไป และต่อมามีการปรับเปลี่ยน ศทช.ศอร.ฯ ให้เป็นหน่วยงานเอกชนในลักษณะขององค์กรมหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาออตตาวา ต่อไป

       และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผบ.ทหารสูงสุด / ผอ.นชท.) ได้มีคำสั่งจัดตั้ง กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนั้น ได้มีคำสั่งให้ ศปพ.ศอร.ฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (สลก.นชท.) ทั้งนี้ตั้งแต่ เมษายน 2546 เป็นต้นมา

 011 2