การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔
HLC ไทย - เมียนมา ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามชายแดน ไทย - ลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้าน ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑
การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕
ปฐมนิเทศแก่กำลังพล ชด.ทหาร ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
วันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ณ บก.ทท.
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว

493411

 

ชด.ทหาร/สลก. GBC ไทย – กพช. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม (ทอดผ้าป่า)
ร่วมกับกองทัพกัมพูชา เพื่อหาเงินร่วมสร้างพระอุโบสถวัดในชนบท
ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๓ มิ.ย.๖๑

1177430741

จก.รับโล่ห์ยาเสพติด 180625 0001

พล.ท. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ จก.ชด.ทหาร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทองค์กรระดับดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
๒๒ มิ.ย.๖๑

1177430741

1

การประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย - กัมพูชา - สปป.ลาว
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อุบลราชธานี 

๑๘ - ๒๐ มิ.ย.๖๑

 

1177430741

 

 

3


ไทย - เมียนมา จัดการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑
เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. ณ บก.ทท. และการศึกษาดูงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.รร.๖
ระหว่าง ๑๑ - ๑๕ มิ.ย.๖๑

1177430741

 

23

การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือ
ในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

1177430741

เราทำความดีด้วยหัวใจ 180523 0056

 

กิจกรรมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี

๒๓ พ.ค.๖๑

1177430741

การประชุมกองเลขานุการร่วม GBC -13 ไทย - กัมพูชา

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

 ๒๑ - ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1177430741

1517837837218

ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา

๔ - ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1177430741

01

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

 1177430741

31124

ชด.ทหาร ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์บำบัด และ ฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ประเทศกัมพูชา

รวมทั้งตรวจภูมิประเทศชายแดน ไทย - กัมพูชา

ณ จ.ตราด

๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

 1177430741

พิธีเปิด 1

จัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม 

๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

  1177430741

หารือศูนย์ชายแดน ทบ. 180112 0022


คณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก ณ

ห้องประชุุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

1177430741

ประชุมเตรียมGBCมาเลฯ 180110 0010

 การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔

ณ ห้องประชุุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร

 ๙ มกราคม ๒๕๖๑

1177430741

 การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒

ณ จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป

(Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐