การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

 ผู้บังคับบัญชา

  

พล.ท. คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ (ตท.๒๐)

จก.ชด.ทหาร

 

 

 

พล.ต. ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ (ตท.๒๑)

รอง จก.ชด.ทหาร


 

พล.ต. กสิณกฤษฏิ์  พงษ์เขียว (ตท.๒๐)

ผชก.บก.ทท.

 

พล.ต. ชัยวัฒน์  พรมทอง (ตท.๒๐)

ปษ.สปท.

 

 พล.ต. พจน์   เฟื่องฟู (นนต.)

ผทค.สป.