กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

กองกิจการชายแดนไทย - เมียนมา
ไทย เมียนมา วงรี3

ภารกิจ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับสหภาพพม่า และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย – เมียนมา

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการชายแดนไทย-เมียนมา แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 แผนกแผนและการต่างประเทศ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งานโครงการและงบประมาณ ในการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเมียนมา การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทย กับประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือผลการประชุมร่วม

 แผนกปฏิบัติการ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมและรายงานข่าวสาร  ข่าวกรอง  และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตลอดจนประเมินค่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเมียนมา