GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองกิจการชายแดนไทย - เมียนมา

กองกิจการชายแดนไทย   เมียนมา2

ภารกิจ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับสหภาพพม่า และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย – เมียนมาร์

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการชายแดนไทย-เมียนมาร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 แผนกแผนและการต่างประเทศ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งานโครงการและงบประมาณ ในการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาร์ การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทย กับประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือผลการประชุมร่วม

 แผนกปฏิบัติการ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมและรายงานข่าวสาร  ข่าวกรอง  และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตลอดจนประเมินค่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาร์