GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองกิจการชายแดนไทย - ลาว

กองกิจการชายแดนไทย   ลาว

ภารกิจ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย – ลาว

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการชายแดนไทย-ลาว แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนและการต่างประเทศ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งานโครงการ และงบประมาณของกอง ในการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือผลการประชุมร่วม

แผนกปฏิบัติการ : มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ และดำเนินการ รวบรวมและรายงาน ข่าวสาร  ข่าวกรอง และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตลอดจนประเมินค่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว