กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

กองกิจการชายแดนไทย - ลาว

ไทย ลาว วงรี4

ภารกิจ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย – ลาว

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการชายแดนไทย-ลาว แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนและการต่างประเทศ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งานโครงการ และงบประมาณของกอง ในการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือผลการประชุมร่วม

แผนกปฏิบัติการ : มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ และดำเนินการ รวบรวมและรายงาน ข่าวสาร  ข่าวกรอง และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตลอดจนประเมินค่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว