ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี ๒๓ พ.ค.๖๑

กองกิจการชายแดนไทย - กัมพูชา

ไทย กัมพูชา วงรี1 

 

ภารกิจ

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับราชอาณาจักรกัมพูชา และการดำเนินงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย - กัมพูชา 

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการชายแดนไทย - กัมพูชา แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนและการต่างประเทศ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ และงบประมาณ ในการรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศกัมพูนชา รวมทั้งการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือผลการประชุม

แผนกปฏิบัติการ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมและรายงานข่าวสาร ข่าวกรอง และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ตลอดจนประเมินค่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา