การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองพัฒนาและประสานงานยุทธศาสตร์ชายแดน

 

พันเอก ณัฎษ์ชนพล  ขันเบ็ญจรงค์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและประสานงานยุทธศาสตร์ชายแดน

 

ภารกิจ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการชาย แดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร