GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองกิจการเพื่อความมั่นคง

 กองกิจการเพื่อความมั่นคง3

ภารกิจ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศและระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง