การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองกิจการเพื่อความมั่นคง

 พันเอก นันทพล  เชื้อหน่าย
ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อความมั่นคง

 

ภารกิจ

      มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศและระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกิจการเพื่อความมั่นคง แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนและโครงการ - มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการดำเนินงานด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง

แผนกปฏิบัติการและประเมินผล - มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน รายงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง