GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

สำนักเพื่อความมั่นคง ภารกิจ :มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน การปฏิบัติการจิตวิทยาการช่วยเหลือราษฎรไทย การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงชาติ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

กองกิจการเพื่อความมั่นคง : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศและระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ

กองปฏิบัตินโยบายชายแดน :  มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป้นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน และยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

กองพัฒนาและประสานงานยุทธศาตร์ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและการดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบงานด้านการบริหารจัดการชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

แผนผัง สพม.