การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

 

พลตรี ไพศาล  งามวงษ์วาน
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

 

พันเอก กังวาน  สุจินต์

 รองผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

 

ภารกิจ

มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันการติดต่อสื่อสาร การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน การปฏิบัติการจิตวิทยา การช่วยเหลือราษฏรไทย ตลอดจนการดำเนินงานในหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนรวมทั้งงานเลขานุการและพิธีการทั้งปวง มีผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

กองเลขานุการ - มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและพิธีการทั้งปวง 

กองกิจการเพื่อความมั่นคง - มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศและระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ