GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองเลขานุการ

กองเลขา

ภารกิจ :มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและพิธีการทั้งปวง

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองเลขานุการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกพิธีการและการประชุม : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รับรอง อำนวยความสะดวกในงานพิธีการต่าง ๆ การจัดการประชุม รวมทั้งการจัดทำร่างคำกล่าวของผู้บังคับบัญชา

แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวม เผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ