การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองเลขาณุการ

 

นาวาอากาศเอกหญิง สุทธาวัณย์ โกมลทัต
ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและพิธีการทั้งปวง

 

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองเลขานุการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 

แผนกพิธีการและการประชุม - มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รับรอง อำนวยความสะดวกในงานพิธีการต่าง ๆ การจัดการประชุม รวมทั้งการจัดทำร่างคำกล่าวของผู้บังคับบัญชา

 

แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ - มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวม เผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ