ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี ๒๓ พ.ค.๖๑

กองเลขานุการ
กองเลขา วงรี4

ภารกิจ :มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและพิธีการทั้งปวง

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองเลขานุการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกพิธีการและการประชุม : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่รับรอง อำนวยความสะดวกในงานพิธีการต่าง ๆ การจัดการประชุม รวมทั้งการจัดทำร่างคำกล่าวของผู้บังคับบัญชา

แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวม เผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ