GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

กองแผนและโครงการ

 

 กองแผน

ภารกิจ : มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วย รวมทั้งการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองแผนและโครงการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนและโครงการ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำ แผนงาน งานโครงการ และงบประมาณ

แผนกปฏิบัติการและการข่าว : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าว และหน่วยงานด้านการข่าวอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร และการวิเคราะห์ข่าวสาร

แผนกกรรมวิธีข้อมูลและประเมินผล : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การใช้และรักษาโปรแกรม การใช้เครื่องจักรคำนวณและระบบกรรมวิธีข้อมูล รวมทั้งดำเนินกรรมวิธีข้อมูล เก็บรักษา พัฒนา และบริการข้อมูล ที่ได้จากเครื่องจักรคำนวณ ตลอดจนตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน งาน โครงการ และงบประมาณ