GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

 กองกลาง

 กองกลาง

 

ภารกิจ :มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยขึ้นตรง  กรมกิจการชายแดนทหาร

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ : กองกลาง แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกธุรการและกำลังพล : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การจัดทำทำเนียบกำลังพล ระเบียบวินัย การบันทึกประวัติของหน่วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ของกรมกิจการชายแดนทหาร ตลอดจนการควบคุมดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับกิจการภายใน และการรักษาความปลอดภัยของกรมกิจการชายแดนทหาร

แผนกส่งกำลังและบริการ : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ และการบริการอื่น ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานที่และครุภัณฑ์ของกรมกิจการชายแดนทหาร