จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

Mission banner2

 

 64 210110 20

18 ธ.ค.63
ชด.ทหาร/สลก.กอ.นชท. ได้จัดประชุม กอ.นชท. ปี 64
โดยมี ผบ.ทสส./ผอ.นชท. เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. 

1177430741

<ย้อนกลับ