1 พ.ย.64 การประชุมการรือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง มท.

ปี 2564
OTA banner

-โครงสร้างของหน่วยงาน
-ข้อมูลผู้บริหาร
-อำนาจหน้าที่
-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  -การจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า
  -การแปรสภาพเป็น ศอร.บก.ทหารสูงสุด
  -การจัดตั้งศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ศปพ.ศอร.)

  -การแปรสภาพเป็น กรมกิจการชายแดนทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  (ชด.ทหาร สน.ผบ.ทหารสูงสุด)

  -การปรับสภาพหน่วยเป็น กรมกิจการชายแดนทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
  (ชด.ทหาร บก.ทท.)

    -พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551  

OTA banner2

-ข่าวประชาสัมพันธ์

OTA banner3

-Q&A
-Social Network

OTA banner4

-แผนดำเนินงานประจำปี
-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

OTA banner5

-มาตราฐานการปฏิบัติงาน

OTA banner6

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OTA banner7

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ
-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี

OTA banner8

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OTA banner9

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม

OTA banner10

-เจตสำนงสุจริตของผู้บริหาร
-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

OTA banner11

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

OTA banner12

-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

OTA banner13

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

OTA banner14

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
-บริหารงานด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตOIT ปีก่อนหน้า