1 พ.ย.64 การประชุมการรือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง มท.