จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

ประกาศก่อนปี 61

2561 จัดจ้าง

ประมวลจริยธรรมของกำลังพล

คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต 

การจัดตั้งกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของกรมกิจการชายแดนทหาร 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มาตรการ กลไก และการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ชด.ทหาร

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต 

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562