จก.ชด.ทหาร, ผอ.สพม.ชด.ทหาร และ ผอ.สชด.ชด.ทหาร เยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ กับ ออท.กพช./ไทย ณ สอท.กพช.ไทย 5 พ.ค. 62
ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา นำ มทภ.3 และ ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 พร้อมทั้งคณะกรรมการ RBC ทั้งสองฝ่ายเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. 28 มิ.ย.62
ศปย.ศอ.ปส.ทท. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามชายแดน ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒)
การประชุมหารือข้อราชการและ แลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่าง ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
GBC ไทย - ลาว จัดการประชุมหารือข้อราชการ และแข่งขันกีฬา เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ลาว
จัดการประชุม HLC ไทย - อินโนนิเซีย ณ กรุงจาร์กาตา อินโนนิเซีย ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ เม.ย.๖๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔
HLC ไทย - เมียนมา ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามชายแดน ไทย - ลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้าน ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑
การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕
+รายงานผลการปฐมนิเทศ ชด.ทหาร 10-12 ต.ค.61 

ปี 2562
+แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
+แผนสื่อสารองค์กร ของ ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+การแจ้งผลการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบติราชการ วงรอบ 1-62
+ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
+คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัด ชด.ทหาร
+คำรับรองการปฏิบัติราาชการ ประจำปี 2562
+คำสั่ง ก.พ.ร. ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+นโยบาย จก.ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1-2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2-2562
+ผลการประชุมหารือเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
1177430741
แผน 4 ปี
1177430741
แผนปิฏิบัติราชการปี 2561
1177430741
EA
1177430741
Knowledge Management
1177430741

Add comment


Security code
Refresh