+รายงานผลการปฐมนิเทศ ชด.ทหาร 10-12 ต.ค.61 

ปี 2562
+แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
+แผนสื่อสารองค์กร ของ ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+การแจ้งผลการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบติราชการ วงรอบ 1-62
+ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
+คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัด ชด.ทหาร
+คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
+คำสั่ง ก.พ.ร. ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+นโยบาย จก.ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1-2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2-2562
+ผลการประชุมหารือเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
+คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1177430741
แผน 4 ปี
1177430741
แผนปิฏิบัติราชการปี 2561
1177430741
EA
1177430741
Knowledge Management
1177430741
Mission banner ODA4

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
O15 การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ปี 62
O15 การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ปี 62
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
O17 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 62
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 62
O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61
O21 คู่มือการปฏิบัติงาน
O22 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O34 การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 62
O34 กำหนดจัดพิธีรดน้ำและขอพร ผบ.ทสส.เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 62
O34 โครงการจัดงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองทัพไทยสุขสันต์ วันสงกรานต์ ปี 62
O35 แผนป้องกันการทุจริตของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ 62
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O39 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
O40 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
O41 มาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
O42 คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ชด.ทหาร
O43 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
O44 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของกำลังพล

1177430741

Add comment


Security code
Refresh