การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

31124

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId16bb2c3e2e

ชด.ทหาร ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์บำบัด และ ฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ประเทศกัมพูชา

รวมทั้งตรวจภูมิประเทศชายแดน ไทย - กัมพูชา

ณ จ.ตราด

๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

พิธีเปิด 1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId6979d57747

จัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม 

๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

  

หารือศูนย์ชายแดน ทบ. 180112 0022

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId7da938c68a

คณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก 

ห้องประชุุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

1177430741

 

ประชุมเตรียมGBCมาเลฯ 180110 0010

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId4f56a5c0fb

 การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔

ณ ห้องประชุุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร

 ๙ มกราคม ๒๕๖๑

1177430741

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId7b57d2efd7

 การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒

ณ จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId004161a8de

 การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป

(Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐