26 พ.ย.62 ชด.ทหาร/สลก.HLC ไทย-อซ. ได้จัดประชุมกองเลขาร่วม ไทย-อซ
25 พ.ย.62 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล ชด.ทหาร เยี่ยมชม หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
1 พ.ย.62 การประชุมHLC ไทย-มซ.ครั้งที่36 ณ รัฐมะละกา มซ.โดยมี ผบ.ทสส.และ ผย.ทสส.มซ.เป็นประธานร่วม
17 ต.ค.62 เวลา 0830 จก.ชด.ทหาร นำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการกับ มทภ.2 ในการปฎิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือชายแดน และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ไทย -ลาว ไทย - กพช ณ บก.ทภ.2
17 ต.ค.62 เวลา 1100 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวบึง ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.7
16 ต.ค.62 จก.ชด.ทหาร เข้าพบและหารือข้อราชการกับ ปล.มท. เพื่อประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ณ มท.
15 ต.ค.62 เวลา 1400 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย และ คณะ ณ กระทรวงต่างประเทศ
15 ต.ค.62 เวลา 1030 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ จก.ผท.ทหารและคณะ ณ ผท.ทหาร
7 ต.ค.62 เวลา 0709 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ณ บก.ทท.และ ทำบุญ ณ วัดหลักสี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 13
จก.ชด.ทหาร และครอบครัวพร้อมด้วยกำลังพล รวม 12 คน ร่วมวิ่งการกุศล "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

26117

 

S 210812933

Mission banner2

 inCollage 20191203 100038876

ระหว่าง 27 - 30 พ.ย.62
ชด.ทหาร/สลก. GBC ไทย-ลาว ได้จัดการประชุม
กองเลขานุการร่วมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามชายแดนทั่วไป ไทย–ลาว (Sub GBC) ครั้งที่ 26
ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

1177430741

47145

ระหว่าง 25 - 26 พ.ย 62
ชด.ทหาร/สลก.HLC ไทย-อซ. ได้จัดประชุมกองเลขาร่วม ไทย-อซ.
โดยมี จก.ชด.ทหาร และ พ.อ. KEMAL HENDRAYADI 
รองหัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองทัพ อซ.เป็นประธานร่วมมีการ
พิจารณาถึงการปรับข้อกำหนดหรือ TOR ว่าด้วยคณะกรรมการระดับสูง(HLC)ไทย - อซ. 
รวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมด้านการส่งกำลังบำรุง 
ซึ่งเป็นไปตามสั่งการของที่ประชุม HLC ไทย-อซ.ครั้งที่ 10
ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาไชยานุภาพ ชด.ทหาร

1177430741
46870

25 พ.ย.62 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล ชด.ทหาร 
เยี่ยมชม หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้การต้อนรับ
ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ กทม.

1177430741

 

inCollage 20191203 095739321

ระหว่าง 31 ต.ค.62 - 1 พ.ย.62
ชด.ทหาร/สลก.HLC ไทย-มซ.
ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 36
ณ โรงแรม Holiday Inn รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

1177430741