ติดต่อเรา


ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 

ลำดับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
 

ปีงบประมาณ 54

 
001 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 10 กันยายน 2553
002 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาเครื่องแปลภาษา ประจำปีงบประมาณ 2554 1 สิงหาคม 2554
     
 

ปีงบประมาณ 55

 
001 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 3 บก.ทท. 14 กันยายน 2554
002 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชด.ทหาร 6 มิถุนายน 2555
     
 

ปีงบประมาณ 56

 
001 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 3 บก.ทท. 5 กันยายน 2555
002 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภายในห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารหมายเลข 3 ชด.ทหาร 7 ธันวาคม 2555
003 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน จก.ชด.ทหาร, รอง จก.ชด.ทหาร (1) (2) ห้องรับรอง
        และห้องประชุมหน้าห้อง จก.ชด.ทหาร
7 ธันวาคม 2555
004 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 8 กุมภาพันธ์ 2556
005 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างปรับปรุง กองกิจการชายแดนไทย - อินโดนีเซีย 11 มิถุนายน 2556
006 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 3 ชั้น 1-8 9 กันยายน 2556
         บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2557  
 

ปีงบประมาณ 57

 
001 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขา กรมกิจการชายแดนทหาร 11 ธันวาคม 2556
002 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 28 มกราคม 2557
003 เรื่อง รายงานผลการสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร 1 เมษายน 2557
 

ปีงบประมาณ 58

 
001 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 3 ชั้น 1-8 23 กันยายน 2557
002 เรื่อง รายงานผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขา กรมกิจการชายแดนทหาร 20 มกราคม 2558
 

ปีงบประมาณ 59

 
001 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารหมายเลข 3 ชั้น 1 - 8 บก.ทท. 24 สิงหาคม 2558
002 เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข 3 ชั้น 5 7 มกราคม 2559
003 เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข 3 ชั้น 3 22 มิถุนายน 2559
     
     
     
     
   
 

รับผิดชอบโดย : กองเลขานุการ  กรมกิจการชายแดนทหาร
โทรศัพท์ :
0 2575 6454  E-mail : thaiborder_sc@hotmail.co.th

Copyright @ 2008   All rights reserved.