ติดต่อเรา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

ลำดับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
 

ปีงบประมาณ 53

 
001 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง ชด.ทหาร 22 มีนาคม 2553
002 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพและเสียงห้องประชุม ชด.ทหาร 5 เมษายน 2553
003 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชด.ทหาร 7 เมษายน 2553
004 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง ชด.ทหาร 8 เมษายน 2553
005 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องแปลภาษาห้องประชุม ชด.ทหาร 3 พฤษภาคม 2553
006 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสาธารณูปโภค ชด.ทหาร 3 มิถุนายน 2553
     
 

ปีงบประมาณ 54

 
001 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ชด.ทหาร 25 สิงหาคม 2553
002 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตัวรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์เครื่องแปลภาษา ชด.ทหาร 11 กรกฎาคม 2553
     
 

ปีงบประมาณ 55

 
001 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ชด.ทหาร 30 สิงหาคม 2554
     
 

ปีงบประมาณ 56

 
001 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร 3 บก.ทท. 16 สิงหาคม 2555
002 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในห้องโถงหน้าลิฟท์ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารหมายเลข 3 บก.ทท. 12 พฤศจิกายน 2555
003 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชด.ทหาร อาคารหมายเลข 3 บก.ทท. 12 พฤศจิกายน 2555
004 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 24 มกราคม 2556
005 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง กองกิจการชายแดนไทย - อินโดนีเซีย 21 พฤษภาคม 2556
006 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 3 ชั้น 1 - 8 22 สิงหาคม 2556
     
 

ปีงบประมาณ 57

 
001 เรื่อง สอบราคาปรับปรุงห้องสุขา 19 พฤศจิกายน 2556
002 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 6 มกราคม 2557
003 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร 17 มีนาคม 2557
     
 

ปีงบประมาณ 58

 
001 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 13 ตุลาคม 2557
002 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 3 ชั้น 1 - 8 8 กันยายน 2557
003 เรื่อง สอบราคาปรับปรุงห้องสุขา 30 ธันวาคม 2557
     
 

ปีงบประมาณ 59

 
001 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 4 กันยายน 2558
002 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข 3 ชั้น 5 27 พฤศจิกายน 2558
003 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคารหมายเลข 3 ชั้น 3 6 มิถุนายน 2559
     
 

ปีงบประมาณ 60

 
001 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 กันยายน 2559
     
     
   
 

รับผิดชอบโดย : กองเลขานุการ  กรมกิจการชายแดนทหาร
โทรศัพท์ :
0 2575 6454  E-mail : thaiborder_sc@hotmail.co.th

Copyright @ 2008   All rights reserved.