GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๑
ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒
การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

Mission banner2

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdd9ab4be803

การประชุมกองเลขานุการร่วม GBC -13 ไทย - กัมพูชา

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

 ๒๑ - ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

1177430741

 

1517837837218

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdb8f7634114

ผบ.ทสส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา

๔ - ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

1177430741

 

01

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId6f1227fcff

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

 

 1177430741

 

31124

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIde71d34ea2d

ชด.ทหาร ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์บำบัด และ ฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ประเทศกัมพูชา

รวมทั้งตรวจภูมิประเทศชายแดน ไทย - กัมพูชา

ณ จ.ตราด

๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 1177430741

 

พิธีเปิด 1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId34a6426ab5

จัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม 

๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

  1177430741

 

หารือศูนย์ชายแดน ทบ. 180112 0022

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId75dd7d10a0

คณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก 

ห้องประชุุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

1177430741


 

ประชุมเตรียมGBCมาเลฯ 180110 0010

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0d61a114ee

 การประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(GBC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔

ณ ห้องประชุุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร

 ๙ มกราคม ๒๕๖๑

1177430741

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId3720a1da06

 การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒

ณ จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIde24ad9c6d1

 การประชุมอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป

(Sub GBC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕๖)

ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐