การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔
HLC ไทย - เมียนมา ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามชายแดน ไทย - ลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้าน ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑
การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕
ปฐมนิเทศแก่กำลังพล ชด.ทหาร ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
วันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ณ บก.ทท.
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว

Mission banner2

537729

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdb18a1f017f
 

 ชด.ทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของ ชุดประสานงานประจำพื้นที่
และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน ไทย - ลาว” ขึ้น
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กทม.
ระหว่าง ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๖๒

1177430741

122864

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdfeeac56e81
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. พร้อมคณะได้เดินทาง
เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔ 
ณ กรุงพนมเปญ   ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ ก.พ. 62


1177430741

วัฒนธรรม 190215 0010

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId628661c270
 

 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา
ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร
ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒ 

ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๖๒


1177430741
caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 20766356 190115 0034

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIda3be7e1b37
 

ชด.ทหาร จัดการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒
๑๑ ม.ค.๖๒


1177430741

 

 

 หารือยาเสพติดไทย ลาว 190115 0019 0

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId135d653d92
 

หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามชายแดน ไทย - ลาว

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ บก.ทท.  ๔ ม.ค.๖๒


1177430741


 

เยี่ยมคำนับ ๑๘๑๑๒๖ 0005

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdc75dc84e0d
 

 เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างกองทัพไทย – ลาว ครั้งที่ ๓
เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองการก่อตั้งกองทัพประชาชนลาว ครบรอบ ๗๐ ปี

ระหว่าง ๒๓ - ๒๔ พ.ย.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0724d7ca9f
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย  
ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ
จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑

1177430741

ประชุมGBCไทย กัมพูชา 181101 0038

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId51b5b20765
 

การประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุม
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๔

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๓๐ ต.ค.๖๑

1177430741

 

ประชุมเตรียม sub ลาว 181017 0027

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId1a1ca610b7
 

การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๑๖ ต.ค.๖๑

1177430741

 ปฐมนิเทศ 181017 0074

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIde5ace71084
 

จัดการปฐมนิเทศแก่กำลังพล ชด.ทหาร
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๙ ต.ค.๖๑

1177430741

 สถาปนา ชด.ทหาร 12 ปี 181017 0186

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0dbf6455ac
 

วันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ณ บก.ทท.
๘ ต.ค.๖๑

1177430741

 

2B0A8355

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIda9bb265bd5
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - มาเลเซีย จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕
ณ รร.ดุสิตธานี 
๒๙ ส.ค.๖๑

1177430741

 

AKM 1456

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIddc1dbeccf5
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ 
ณ เมืองพุกาม ประเทศ เมียนมา
๑๗ ส.ค.๖๑ 

1177430741

127031

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId5abc087d73
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุมหารือและให้การรับรอง
ผู้แทนกองทัพเมียนมาและคณะในโอกาสเดินทางเข้าแข่งขันกีฬามิตรภาพ
ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๒
ณ จ.เชียงราย
ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ก.ค.๖๑

1177430741

IMG 6816

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId6c39921c3a
 

การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙
ณ รร.เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง .จ.เชียงราย
ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑

1177430741

2

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIddd83849b96

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ณ  จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี
ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId43b396666b

การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ จ.ตาก
ระหว่าง ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑

 

1177430741Play1Pressedไปหน้าที่ 2