News ชด.ทหาร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
News การอบรมความรู้ เรื่อง Covid -19 

Mission banner2

 

inCollage 20200701 104438237

29 มิ.ย.63
จก.ชด.ทหาร/ ลก.กอ.นชท.และคณะ หารือข้อราชการกับ รอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง มท.

1177430741

inCollage 20200626 143548178 
ระหว่าง 24-26 มิ.ย.63
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทย - ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่อง “แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานภายใต้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-ลาว
และการขยายขอบเขตการดำเนินงานของชุดประสานงานประจำพื้นที่” 
ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

1177430741

inCollage 20200626 122938888
11 มิ.ย.63

ชด.ทหาร จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับ สทอ.สปป.ลาว มี จก.ชด.ทหาร
เป็น หน.คณะฝ่ายไทย และ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายทหารลาว/ไทย เป็น หน.คณะฝ่ายลาว
ณ รร.จปร

1177430741

inCollage 20200504 141532096

29 เม.ย.63
จก.ชด.ทหาร แจกจ่ายเครื่องบริโภค ตามนโยบายการดำเนินการตามแผนสร้างความผาสุก

ความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ชด.ทหาร 
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูป ร.5 ชด.ทหาร บก.ทท.

1177430741


inCollage 20200418 220953893

15 มี.ค.63
ส่วนราชการใน ชด.ทหาร ได้มีการจัด Big Cleaning
เพื่อทำความสะอาดและมีการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค Covic-19 
ณ ชด.ทหาร บก.ทท.

1177430741

inCollage 20200418 220433038

5 มี.ค.63
 ชด.ทหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "กองทัพบัญชาการกองทัพไทย ปลอดภัยจาก โรคโควิด 19" 
ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย
ณ​ สโมสร บก.ทท.  1177430741
 inCollage 20200418 220322239

ระหว่าง 10 - 11 ก.พ.63
จก.ชด.ทหาร และคณะ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมชุดประสานงาน
ประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว (กกล.สุรนารี กับ แขวงภาคใต้ สปป.ลาว) 
ณ จ.อุบลราชธานี

1177430741

inCollage 20200418 220247911

ระหว่าง 4 - 6 ก.พ.63
ชด.ทหาร/สลก.​ GBC​ ไทย​ -​ กพช. จัดประชุม กลก.ร่วม GBC ไทย - กพช. ครั้งที่ 15 
โดยมี​พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร/ลก.GBC ไทย - กพช.
และ พล.อ.​เนียง พาด รมช.กห.กพช./ลก.GBC กพช. - ไทย เป็นประธานร่วม
ณ รร.อมารี วอเตอร์เกท กทม.

1177430741