พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
/
นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


 
ประวัติและการพัฒนา
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม ฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
    - ระเบียบวาระการประชุม
    - คณะกรรมการสมาคม ฯ พ.ศ.2550-2552
    - รายงานการประชุม
   - รายละเอียดอื่น ๆ
สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
      ประจำปี2551
   - รายได้ของสมาคม และการสนับสนุน
      กิจกรรม โครงการวิจัยต่าง ๆ ของ
      นพท.-นศพ.
   - บัญชีงบดุล
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
       สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์วิทยาลัย
       แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 1/2553 รายนามผู้บริจาคเงินโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกใน วพม. ....รายละเอียด


   

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

 

[ Last update : 17 December 2010 ]
By :
Natnaree  Meetha

เมื่อวันที่ 16 ..53
             พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มอบเงินร่วมทำบุญในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสะอาด ครุธเวโช มารดา พ.อ. นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช รอง ผอ. รพ.พระมงกุเกล้า ณ วัดโสมนัสวิหาร 
ชมภาพกิจกรรม
 


พลโท นิพัทธ์ ทองเล็ก
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
    /
นายกสมาคมผู้ปกครอง
และอาจารย์

เมื่อวันที่ 20 ..53   
    
  พลโท นิพัทธ์  ทองเล็ก เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/นายกสมาคม    ผู้ปกครองและอาจารย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้อนุมัติเงิน  สนับสนุนจากสมคม        ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. เป็น   ค่าเครื่องบินโดยสารสำหรับ นพท./นศพ.วพม. เพื่อไปศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยน   นักเรียนแพทย์ทหารไทย - ญี่ปุ่น    เป็นเงิน 30,000.- บาท จำนวน 3  นาย ดังนี้
   1. นพท.เอกศิษฎ์  ชัยอมรทรัพย์
   2. นศพ.เพชร  สมบูรณ์กุลวุฒิ
   3. นศพ.วารีณา  เลาหพันธุ์

 ดูรายละเอียด  

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.53
     
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 2/2553  วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553
ณ ห้องกิตติภัค กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมี พลโท
นิพัทธ์ ทองเล็ก เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานร่วม
ชมภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.53
     
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 1/2553  วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ   ห้องกิตติภัค กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมี พลโท
นิพัทธ์ ทองเล็ก เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานร่วม
ชมภาพกิจกรรม 

 

วีดีทัศน์แนะนำ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


       
 

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเ,ล็ก นายกสมาคม
ผู้ปกครอง ฯ มอบเงินร่วมทำบุญ
ในงานพระราชทาน
เพลิงศพมารดา พ.อ.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช 
รอง ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

เมื่อ 16 ธ.ค.53

รศ.เพียงใจ ศุขโรจน์ อุปนายกคนที่ 1
นำคณะผู้ปกครอง เยี่ยม นพท. 
รุ่นที่ 35 ณ รร.จปร. จ.นครนายก

เมื่อ 5  พ.ค.53

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.
ณ หอประชุมพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา โดยมี พล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก จก.ชด.ทหาร/นายกสมาคม 
เมื่อ 19 เม.ย.53

การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.
ครั้งที่
2/2553 ณ ห้องกิตติภัค วพม.

เมื่อ
22 มี.ค.53

การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.
ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องกิตติภัค วพม.

เมื่อ 1 ก.พ.53

 พล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก จก.ชด.ทหาร/นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์
นำคณะผู้ปกครอง เยี่ยม นพท. ปี 2
รุ่นที่ 34 ณ รร.จปร. จ.นครนายก

เมื่อ 8 พ.ค.52

งานสัมมนาสมาคมผู้ปกครองแพทย์ พระมงกุฎเกล้า ณ รร.กานต์มณี พาเลซ
กทม.

เมื่อ 1 ..52

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่นายกสมาคมและผู้สนับสนุน ณ สมาคม ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.
เมื่อ 20 เม..52

  

     

รับผิดชอบโดย : กองเลขานุการ  กรมกิจการชายแดนทหาร
โทรศัพท์ :
0 2575 6454  E-mail : thaiborder_sc@hotmail.com

Copyright @ 2008   All rights reserved.