blue04_next.gif ผู้บังคับบัญชา

blue04_next.gif วิสัยทัศน์

blue04_next.gif นโยบาย

blue04_next.gif ภารกิจ

blue04_next.gif กลับหน้าหลัก

 


 

 


นโยบาย
เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

       1. ด้านกำลังพล ให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในระเบียบวินัยทหาร อย่างเคร่งครัด รู้จัก
              บทบาทและหน้าที่ของตน มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละและร่วมมือร่วมใจใน
              การทำงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานทั้งใน
              ด้านตัวบุคคลและสถานที่ในการปฏิบัติงาน

      2. ด้านยุทธการและการข่าว สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกำลังพล
             โดยจัดสรรให้เหมาะสมต่อศักยภาพของแต่ละบุคคล ดำรงความสัมพันธ์กับทุกภาค
             ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานและตัวบุคคลในระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
             และกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน
             ความมั่นคงชายแดน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการงานด้านการข่าว
             แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกับหน่วยข่าว ทั้งภายในและภายนอกกองบัญชาการ
             กองทัพไทย

      3. ด้านส่งกำลัง ให้ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งดำเนินการ
             ปรนนิบัติบำรุงให้เป็นไปตามวงรอบและปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด
             การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
            ได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

      4. ด้านกิจการพลเรือน จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินกิจกรรม
             เฉลิมพระเกียรติในขีดความสามารถทุกโอกาสอันควร กำลังพลต้องดำรงตนอย่าง
             มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

      5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ ในการใช้อุปกรณ์
            เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและให้มีการจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะ “คลังข้อมูล”
            อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาได้
            อย่างทันท่วงที

 


 

รับผิดชอบโดย : กองเลขานุการ  กรมกิจการชายแดนทหาร
โทรทหาร :
5831177  E-mail : thaiborder_sc@hotmail.com

Copyright @ 2008   All rights reserved.