blue04_next.gif ผู้บังคับบัญชา

blue04_next.gif วิสัยทัศน์

blue04_next.gif นโยบาย

blue04_next.gif ภารกิจ

blue04_next.gif กลับหน้าหลัก


 

 

 
   

   ชื่อ

พลโท นิพัทธ์  ทองเล็ก

   กำเนิด

นนร. เหล่า ทหารราบ (ร.)

 

หมายเลขประจำตัว 1163305416

   ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย

   ขั้นเงินเดือน

น.7 ชั้น 16.5/ เม.ย.51

   ครองยศปัจจุบันเมื่อ

1 เม.ย.47

   วัน เดือน ปีเกิด

14 ตุลาคม 2498

   สถานที่เกิด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

   การศึกษา

 
 

รร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์ มศ.3 เมื่อ พ.ศ.2514

 

รร.เตรียมทหาร รุ่น 14 เมื่อ พ.ศ.2514

 

รร.จปร. รุ่น 25 เมื่อ พ.ศ.2521

 

รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 65 เมื่อ พ.ศ.2530

   รับราชการครั้งแรก

 

เมื่อ 1 ก.พ.2521

 

ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี

   การศึกษาต่างประเทศ

 

- หลักสูตรชั้นนายร้อย (Regimental Officer Basic Course)
  ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2523

 

- หลักสูตรชั้นนายพัน (Grade II Staff and Tactics Course)
  ประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2526

 

- รร.เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (The Command and General Staff
   College, Fort Leavenworth) พ.ศ.2531

 

- Master of Art (Management) Missouri, U.S.A. พ.ศ.2532

   ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 

- ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

 

- ผู้บังคับหมวดอาวุธหนัก ร.21 พัน.3 รอ.

 

- นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร.21 พัน.3 รอ.

 

- ผู้บังคับกองร้อยฝึก ร.21 พัน.3 รอ.

 

- อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

- เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 161 กองพลทหารราบที่ 16

 

- ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก

 

- เสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร

 

- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร(อัตรา พล.ต.)

 

- ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร(อัตรา พล.ต.)

 

- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีกลาโหม (อัตรา พล.ท.)

 

- รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (อัตรา พล.ท.)

   การปฏิบัติราชการชายแดน

 

- ปฏิบัติหน้าที่ ผู้หมวดปืนเล็ก ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ อ.วัฒนานคร
  จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2522 - 2523

 

- ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ
  บ.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2526 - 2528

  ราชการและหน้าที่พิเศษ

 

- ผู้ประสานภารกิจพิเศษ กองทัพบกไทย-ผู้นำรัฐบาลพม่า

 

- รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษชายแดนไทย - พม่า

 

- ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม. ธรรมศาสตร์

 

- ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- ผู้แทนรัฐบาลไทยเจรจาจัดส่งกองร้อยทหารช่างไปปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถาน
  และอิรัก

 

- ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย 2546 และ 2547

 

- ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 2003 และ 2004

 

- ผู้บรรยายพิเศษ วปอ. สหรัฐอเมริกา

 

- รองอาวุโสหัวหน้าภารกิจควบคุมการหยุดยิงในอาเจห์
  (Principal Deputy Head of Mission of the Aech Monitoring Mission)

   สถานภาพครอบครัว

 

ภรรยาชื่อ ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี  ทองเล็ก / ประกอบอาชีพ ทันตแพทย์

 

มีบุตร 2 คน

 

- ร้อยโท นิติพัทธ์  ทองเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์

 

- นักเรียนแพทย์ทหารกิตติพัฒน์  ทองเล็ก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ ชั้นปีที่ 3

   

 

รับผิดชอบโดย : กองเลขานุการ  กรมกิจการชายแดนทหาร
โทรทหาร :
5831177  E-mail : thaiborder_sc@hotmail.com

Copyright @ 2008   All rights reserved.